Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนอนุบาลโพนทองเดิมชื่อว่า “โรงเรียนบ้านแวง” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2460 มี

นายทา รัฐถาวร เป็นครูใหญ่ซึ่งนายอำเภอเสลภูมิเป็นผู้แต่งตั้งเพราะขณะนั้นหมู่บ้านนี้อยู่ในเขตอำเภอเสลภูมิ โดยเริ่มแรกได้อาศัยศาลาวัดโพนทองใหญ่เป็นสถานที่เล่าเรียน มีนักเรียนจากบ้านโพนทอง บ้านหนองแสงทุ่ง บ้านโนนแก้ว และบ้านมะอึ มารวมเรียน ซึ่งจะรับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2462 ได้จัดตั้งบ้านแวงขึ้นเป็นอำเภอโพนทอง ปี พ.ศ. 2563 จึงยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนรัฐบาลและในปี พ.ศ. 2465 โรงเรียนลดฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ต่อมาได้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนทอง สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียนในแต่ละช่วงปีดังนี้

พ . ศ. 2494 นายเชี่ยว โคตรุฉิน เป็นครูใหญ่ และเป็นปีที่ตั้ง อำเภอโพนทอง

พ . ศ. 2494 นายเข็ม ผานุธิ เป็นครูใหญ่ ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล ดำรงด้วยเงินศึกษาพลี วันที่ 1 มีนาคม 2471 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งเป็นปัจจุบัน พร้อมกับสร้างอาคาร 1 หลัง เป็นทรงปั้นหยาสร้างเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2474 สิ้นเงิน 10,386 บาท

15 เมษายน 2491 นายสังคม จรนิเทศ เป็นครูใหญ่ได้แยกโรงเรียนไปตั้งใหม่ที่

บ้านหนองนกเป็ด และบ้านหนองแสงทุ่ง

พ. ศ. 2509 โรงเรียนถูกโอนไปเข้ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

พ. ศ. 2510 ซ่อมแซมอาคารเรียนใช้งบประมาณ สิ้นเงิน 75,000 บาท

พ. ศ. 2514 นายอเนก โคตรนาแพง เป็นครูใหญ่

พ. ศ. 2515 นายสมพงษ์ พื้นชมภู เป็นครูใหญ่ สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ

พ. ศ. 2521 ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ รอ. 406 คณะลูกเสือชาวบ้าน รุ่น 85 ได้บริจาค
สมทบ 10,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนบ้านแวงได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านแวง เป็น “โรงเรียนเมืองโพนทอง” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 และ รับมอบอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ แบบกรมสามัญ จากโรงเรียนโพนทองวิทยายน เนื่องจากโรงเรียนโพนทองวิทยายน ได้ย้ายไปตั้งที่แห่งใหม่

พ. ศ. 2527 นายสมพงษ์ พื้นชมภู ได้เลื่อนฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล และเรือนเพาะชำโดยใช้งบประมาณของทางราชการ

พ. ศ. 2528 ก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 602/26 จำนวน 10 ที่โดยงบของทางราชการ จำนวน 120,000 บาท

พ. ศ. 2531 สร้างอาคารเอนกประสงค์ตามแบบ สปช. 206/26 งบประมาณ 1,000,000 บาท

พ. ศ. 2535 นายอุดม ลมงาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ . ศ. 2536 นายประสิทธิ์ สุริโย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ . ศ. 2540 นายปรีชาญ เวชกามา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

8 กุมภาพันธ์ 2543 นายธีระวันชูเพลา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนบ้านแวงได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนเมืองโพนทอง เป็น “โรงเรียนอนุบาลโพนทอง” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นวันสำคัญต่อวงการศึกษาไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลบังคับใช้ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนกระทั่งปี 2553 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยคือ การปฏิรูปการศึกษารอบสองและได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารเฉพาะสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาโดยแยกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว เพื่อรองรับภาระงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตบริการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง โดยการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 1-2) และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ข้าราชการครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก เป็นมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องร่วมกันผนึกกำลังให้เป็นอันหนึ่งเดียวร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้น เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ โดยมุ่งมั่นให้เด็กไทยต้องเป็นคนดี “ ดี เก่ง และมีความสุข” เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ส่งผลให้มีการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหมดก็คือการดำเนินการที่ตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบันมี ดร.สุริยา นทีศิริกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

 หน้าหลัก |

animate

animate

animate

animate