Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

         ภารกิจหน้าที่ของโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ข้อ 1 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอำนาจหน้าที่ของตนแล้วแต่กรณี ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จึงมีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้

         1. การบริหารวิชาการ

    แนวคิด

         งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้อย่าสงอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น

          2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง

          3. เพื่อสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา การเรียนรู้ ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

          4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพาการศึกษาของสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น อย่างกว้างขวาง

ขอบข่ายภารกิจ

      1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

      2. การวางแผนงานด้านวิชาการ

      3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

      4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

      5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

      6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

      7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

      8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

      9. การนิเทศการศึกษา

     10. การแนะแนว

     11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

     12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

     13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

     14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

     15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

     16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

     17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปัจจุบันมี ดร.สุริยา นทีศิริกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าหลัก |

animate

animate

animate

animate